Kalp Anatomisi

Kalp, iki kulakcık (atriyum) ve iki karıncık (ventirikül) tan oluşmaktadır. Ayrıca bu boşluklara giren ve çıkan ana damarlar mevcuttur. Kalbin sağ tarafında yer alan kulakcık ve karıncık vücuttan gelen oksijeni düşük (kirli) kanı Pulmoner Arter vasıtası ile akciğerlere pompalar. Kalbin sol tarafında kalan kulakcık ve karıncık ise akciğerlerden gelen oksijenden zengin (temiz) kanı tüm vücuda Aorta adı verilen ana damar vasıtası ile pompalar. Kalpte, dört adet de kapakcık vardır. Bunlar; kulakcıklar ile karıncıklar arasında sağda Triküspid Kapak solda ise Mitral Kapak, karıncıklar ile ana damarlar arasında sağda Pulmoner Kapak, solda Aort Kapağı adı verilen kapaklardır.

Kalp Anatomisi

Kalbi besleyen damarlara ise Koroner Damarlar adı verilir. Bunlar da anatomik olarak Sağ ve Sol Ana Koroner Damarlar olarak ikiye ayrılmakla birlikte Sol Ana Koroner öne ve arkaya olmak üzere hemen tekrar ikiye ayrıldığı için Koroner Arter Hastalığı toplam üç damar sistemi olarak değerlendirilir.

Kalp Anatomisi